Árverési feltételek

1. Értelmező rendelkezések
1.1. Aukciós Ház: a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.), mint árverés szervezésével üzletszerűen foglalkozó jogi személy.
1.2. Árverési vevő: olyan személy vagy szervezet, aki/amely személyesen vagy képviselője útján regisztrált tárcsával, avagy a jelen árverési feltételek 8. fejezete szerint távollévő árverési vevőként az árverési tételre vételi ajánlatot kíván tenni vagy tesz.
1.3. Vevő: az Árverési vevő, akivel az adásvételi szerződés létrejön.
1.4. Leütési ár: Az Aukciós Ház által az adott tételre legmagasabb áron ajánlatot tevő Árverési vevő vételi ajánlatának elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával kialakult ár, amely nem azonos a jelen árverési feltételekben meghatározott (teljes) vételárral.
1.5. Vételár: a Leütési árnak a jelen árverési feltételek 6. pontjában írt tételekkel növelt összege.

2. Árverési tételek
2.1. Árverési tétel az Aukciós Ház által az árverésre alkalmasnak talált, és az árverésen belül önálló licitre bocsátható tárgy vagy tárgycsoport. Az Aukciós Ház az árverési tételekről aukciós katalógust (Katalógus) ad ki, és az árverési tételek az árverés előtti kiállításon is megtekinthetők. A Katalógus önálló vétel tárgya lehet, de annak megvásárlása önmagában nem eredményez sem jogot sem kötelezettséget a Katalógus vevője számára az árverésen történő részvételre, licitálásra. A Katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag azonosításra szolgálnak. Az árverési tételek Katalógusban történő leírása szakértők szubjektív véleményén alapszik. A Katalógus az árverési tételek esetében csak azokra a hibákra és hiányosságokra hívja fel a figyelmet, amelyek jelentősen csökkenthetik az adott árverési tétel értékét.
2.2. Az Aukciós Ház fenntartja a jogot, hogy az árverést elhalassza, vagy a Katalógusban szereplő egyes árverési tételek árverésre bocsátását visszavonja, a Katalógusban szereplő kikiáltási árakat, valamint leírásokat, illetve a licitre bocsátás sorrendjét módosítsa. Ezen esetekben az Aukciós Házzal szemben kár- vagy másféle igény és követelés nem érvényesíthető.

3. Az árverésen való részvétel feltételei
3.1. Az árverésen személyesen részt venni kizárólag – név és lakcím szerint regisztrált – licitáló tárcsával lehet. A licitáló tárcsa annak a személynek adható át, akinek a neve és a lakcíme rögzítésre került. A regisztrációval egyidejűleg az Árverési vevő a jelen árverési feltételeket (Árverési feltételek) az árverés helyszínén átveszi. A licitáló tárcsa, illetve az Árverési feltételek átvétele ráutaló magatartás arra nézve, hogy az Árverési vevő az Árverési feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

4. Az árverés folyamata
4.1. Az árverés folyamatát az Aukciós Ház képviseletében az árverésvezető irányítja. Az árverés során minden kérdésben az árverésvezető jogosult dönteni, amely döntés ellen az árverés keretében kifogásnak, fellebbezésnek helye nincsen. Az árverésvezető felel az árverés rendjéért és minden szükséges intézkedést megtehet, utasítást kiadhat az árverés rendjének fenntartása, helyreállítása érdekében. Az árverés lebonyolításának rendjét zavaró személy további jelenlétét az árverésvezető megtilthatja.
4.2. Az árverésvezető az árverési tételeket (főszabályként a Katalógusban megjelölt sorrendben) röviden bemutatja, és a kikiáltási árat kihirdeti, az Árverési vevők pedig a számozott licitáló tárcsa számmal ellátott teljes oldalának az árverésvezető felé történő felmutatásával vételi ajánlatot tesznek. Az árverésvezető kétség esetén kérheti a tárcsa megmozdítás indokának szóbeli megerősítését is. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a legmagasabb vételi ajánlat a Leütési ár vonatkozásában elfogadásra nem kerül. Amennyiben egy árverési tételre a távollevő Árverési vevő licitje és az árverésen személyesen is megjelenő vagy a telefonon licitáló Árverési vevő licitje azonos licitlépcsőre esik, abban az esetben a távollevő Árverési vevő licitje minősül elfogadottnak; a másik félnek ebben az esetben a nyertesség érdekében a következő licitlépcsőnek megfelelő ajánlatot kell megtennie.
4.3. Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A további vételi ajánlatok az alábbiakban részletezett licitlépcső szerint alakulhatnak:

Az utolsó árajánlat (Ft) Emelkedés összege (Ft)
1 000-tól 20 000-ig                             1 000
20 000-tól 50 000-ig                           2 000
50 000-tól 100 000-ig                         5 000
100 000-tól 200 000-ig                     10 000
200 000-tól 500 000-ig                     20 000
500 000-tól 1 000 000-ig                  50 000
1 000 000-tól 2 000 000-ig              100 000
2 000 000-tól 5 000 000-ig              200 000
5 000 000-tól 10 000 000-ig           500 000
10 000 000 felett                            1 000 000

4.4. Ha a Vevő személye az árverés során, vagy után valamilyen okból nem állapítható meg, vagy kétséges, az árverési tétel árverezése újrakezdhető.
4.5. Az árverés során a már eladott árverési tételt a Vevő nem adhatja vissza, és azt az adott árverésen ismét árverésre bocsátani nem lehet. Az Árverési vevők az árverés végén kérhetik a le nem ütött árverési tételek újbóli árverezését. Amennyiben az árverés során, vagy után, egy árverési tétel Vevője nem található meg, nem jelentkezik, az árverési tétel újra árverezhető, és ebben az esetben az Aukciós Ház jogosult az eredeti vevőtől az árkülönbözetet követelni.
4.6. Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a Leütési ár csalárd módon történő befolyásolására, vagy az Árverési feltételek kijátszására irányul. Az árverésvezető a tilos magatartást tanúsító Árverési vevőket az árverésből kizárhatja. Amennyiben az Árverési vevő az árverés során a licitáló tárcsát más jelenlévőnek átadja, és e jelenlévő nyertes ajánlatot/ajánlatokat tesz, az Aukciós Ház az ilyen nyertes ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadhatja, a tárcsa illetéktelen átadójával szemben pedig valamennyi kárát és költségét érvényesítheti.
4.7. Olyan Árverési vevő, aki előző alkalommal a legmagasabb (leütött) vételi ajánlatot tette, de a foglaló vagy a Vételár hiánytalan kifizetését határidőben elmulasztotta és/vagy az Árverési feltételekben meghatározott egyéb kötelezettségét megszegte, a jövőre nézve is kizárható az árverésből (árverésekből), vagy az árverésben történő ajánlattevői részvétele előzetes pénzügyi biztosíték nyújtásához köthető. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik az Árverési vevő képviselőjére és az általa képviselt Árverési vevőre is; ez esetben az Aukciós Ház nem köteles vizsgálni, hogy a mulasztás a képviselő vagy a képviselt hibája miatt következett-e be.
4.8. Az árverezés és a vételár kialakítása magyar forintban történik, ugyanakkor az Aukciós Ház a Katalógusban a kikiáltási árat – tájékoztató jelleggel – euróban is közzéteszi, valamint lehetővé teszi a vételár euróban történő megfizetését az árverés napján érvényes, az árverés helyszínén közölt árfolyamon.

5. Adásvételi szerződés létrejötte
5.1. Az adásvételi szerződés – az 5.2 és 5.3 pont szerinti kiegészítésekkel – a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő Árverési vevő és az Aukciós Ház között a leütéssel jön létre, amely tényt a felek a „leütési bizonylat” kiállításával igazolnak. A Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette, és az árverési tételt az Aukciós Háztól átvette.
5.2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-a szerint a védetté nyilvánított kulturális javak (a Katalógusban „védett” jelzéssel szereplő árverési tételek) tulajdonjogát csak írásbeli szerződés alapján lehet átruházni. Az írásbeli szerződés megkötésére az árverést követő 15 napon belül kerül sor.
5.3. A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos – a védetté nyilvánító határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat (tulajdonos neve, címe; a védetté nyilvánított tárgy őrzésének helye) a tulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztálynak („Hatóság”) bejelenteni. A védetté nyilvánított kulturális javak kereskedelmi forgalomban – így különösen árverésen – történő átruházása esetén a bejelentésre az Aukciós Ház is köteles.
5.4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államot a védetté nyilvánított kulturális javak elemeire elővásárlási jog illeti meg. A Hatóság képviselője a leütés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, amennyiben az elővásárlási jogát gyakorolni kívánja. Határidőben való nyilatkozatnak minősül, ha a Hatóságának a képviselője az elővásárlási jog gyakorlásáról az árverés befejezéséig az Aukciós Ház képviselőjét tájékoztatja.

6. Vételár
6.1. A Vételár jogszabály alapján a Leütési ár és az árverési jutalék, valamint esetlegesen a jogszabályok által előírt más adó vagy járulék együttes összege.
6.2. A Vevő választása szerint a Vételárat vagy legalább a Vételár 20%-át, mint foglalót készpénzben, illetve bankkártyával azonnal köteles megfizetni az Aukciós Ház részére, azzal, hogy az Aukciós Ház készpénzfizetést a nemesfémnek nem minősülő tárgyak esetében ügyletenként (árverési tételenként) csak 2.499.999 Ft összeg erejéig fogad el. A Vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 3 munkanapon belül köteles megfizetni. Határidőben történő teljesítés esetén a Vételárba a foglaló összege beleszámít. Ha a Vevő a „leütési bizonylat” aláírását vagy a foglaló kifizetését megtagadja, avagy a megadott határidőig a Vételárat maradéktalanul nem fizeti meg, úgy az Aukciós Ház jogosult az adásvételtől elállni. Elállás esetén a Vevőnek az általa adott foglaló nem jár vissza. Amennyiben az Aukciós Ház az adásvételtől nem áll el, a Ptk. szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
6.3. Az árverés eredményessége esetén az Aukciós Házat árverési jutalék illeti meg, amelynek mértéke a Leütési ár 20%-a.
6.4. Egyes jogszabályban meghatározott esetben a Vevőt a Vételár megfizetésével egyidejűleg más fizetési kötelezettség is terhelheti.
6.5. E körben az adásvételi szerződés létrejöttekor hatályos jogi szabályozás irányadó.

7. Az árverési tétel átadása
7.1. Amennyiben a Vevő a Vételárat maradéktalanul kifizette, úgy az árverési tétel esetenként az árverés helyén, vagy az árverést követő naptól az Aukciós Ház kijelölt egységében átvehető.
7.2. A Vevő a megvett műtárgyat – a Vételár kiegyenlítését követően –az árverés időpontjától számított 3 munkanapon belül köteles saját költségére és veszélyére elszállítani. Az Aukciós Ház nem köteles a műtárgyat biztonsági csomagolással ellátni, illetőleg speciális csomagolási kérést a Vevő költségére teljesít. Az elszállítási kötelezettség elmulasztása esetén az Aukciós Ház nem felel a műtárgy sérüléséért vagy elvesztéséért, és az árverést követő harmadik munkanaptól a Vételárra vetített 0,2%/nap tárolási díjat jogosult felszámítani a Vevő felé. A tárolási díj a műtárgy birtokba adásával egyidejűleg esedékes.
7.3. Ha a Vevő felszólítás ellenére a műtárgyat nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével az Aukciós Ház az adásvételi szerződéstől – a foglaló megtartása mellett – elállhat, és kárainak (ideértve különösen az árverési jutalékot és a költségeit) megtérítését követelheti. Az Aukciós Ház a Vevő által megfizetett összeg foglalón és kártérítési összegen felüli részét a Vevő javára, az elévülési idő lejártáig kamatmentes letétként kezeli; a Vevő írásbeli igényére pedig kifizeti.

8. Pénzmosás elleni jogszabályi rendelkezések
8.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) előírásai alapján a nemesfémnek minősülő árverési tételek ellenértékének készpénzzel történő megfizetése esetén az alábbi kötelezettségeknek kell az Aukciós Háznak eleget tennie.
8.2. Amennyiben a készpénzzel fizetendő összeg (az általános forgalmi adót, illetőleg a jutalék összegét is tartalmazó) mértéke eléri a 300.000 Ft-ot, de nem éri el a 3.600.000 Ft-ot, akkor az Aukciós Ház rögzíti a Vevő Pmt.-ben előírt adatait.
8.3. Amennyiben a készpénzzel fizetendő összeg mértéke (akár egy ügylet, vagyis leütés esetében, akár több, a 8.2 pontban írt ügylet egy naptári éven belüli összesítése során) eléri a 3.600.000 Ft-ot, az Aukciós Ház a Pmt. alapján köteles átvilágítani a Vevőt, amelynek keretében okiratok másolása és űrlapok kitöltése válik szükségessé.
8.4. A törvényi kötelezettség teljesítésének megtagadása esetén az ügylet nem teljesíthető, az adásvételi szerződés meghiúsul, és az érintett árverési tétel árverezése újrakezdhető.
Törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében tisztelettel kérjük az árverésen résztvevők együttműködését, megértését és türelmét!

9. Távollevő Árverési vevők
9.1. Ha az Árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján az Aukciós Ház a távollevő Árverési vevő (megbízó) nevében teszi meg a vételi ajánlatokat. A távollevő Árverési vevő a vételi megbízási szerződésben meghatározásra kerülő előleg megfizetésére köteles. Ha a vételi megbízás sikeres (az árverési tétel tekintetében az adásvételi szerződés a távollevő Árverési vevővel, mint Vevővel jön létre), az előleg összege, de legfeljebb a Vételár 20%-a foglalónak számít, és az adásvételi szerződés teljesülése esetén a vételárba beszámít; a távollevő Árverési vevőre egyebekben (foglaló, vételár megfizetésének határideje, árverési tétel átadása, stb.) a személyesen jelenlévő Vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az esetleges írásbeli szerződés (5.2 pont) megkötésére legkésőbb a Vételár megfizetésével egyidejűleg, 3 munkanapon belül kerül sor.
9.2. Amennyiben ugyanarra az árverési tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az Árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, úgy a távollevő Árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja.
9.3. Az Aukciós Ház a 9.1-9.2 pontokban foglaltak szerint telefonon történő licitálásra is lehetőséget biztosít. A telefonon történő licitálásra legkésőbb az árverés napján 14 óráig lehet jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a 9.1 pont szerinti előleg megfizetésének teljesítése.
9.4. Az Aukciós Ház a vételi megbízás, illetve a telefonon keresztül történő licit teljesítésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

10. Felelősségvállalás
10.1. A Leütési ár az Árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az árverési tétel Leütési áráért az Aukciós Ház felelősséggel nem tartozik. Az Aukciós Ház nem vállal kötelezettséget arra, hogy ugyanazt az árverési tételt azonos áron a későbbiek során árverésre bocsátja.
10.2. Az Árverési vevő köteles az árverést megelőzően meggyőződni az árverési tétel állapotáról és arról, hogy az összhangban áll a Katalógusban foglaltakkal. Erre, illetve az értékesítésre kerülő árverési tételek sajátosságaira (használt jelleg, kor, stb.) tekintettel az Aukciós Ház nem vállal felelősséget az árverési tételek hibáiért, hiányosságaiért; az Árverési vevők az árverési tételek hibái miatt az árverést követően kellékszavatossági igényt nem érvényesíthetnek az Aukciós Házzal szemben.
10.3. Az Aukciós Ház felelősséget vállal az árverésen értékesített műtárgyak eredetisége tekintetében. A Vevő a megvásárolt műtárgy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első megalapozott kétely tudomására jutásától számított 30 napon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 3 éves jogvesztő határidőn belül – tekintettel arra is, hogy ezen időtartam alatt a Vevő a műtárgy eredetiségének vizsgálatát elvégez(tet)heti – köteles írásban az Aukciós Házhoz fordulni, megjelölve az árverés időpontját és a tárgy Katalógusban feltüntetett tételszámát vagy más, egyedi azonosításra alkalmas adatokat, valamint azokat az okokat, amelyek alapján a műtárgy eredetiségét kétségbe vonja.
Amennyiben az Aukciós Ház és a Vevő által kölcsönösen elfogadott, az adott területen elismert szakértő indokolt írásbeli állásfoglalásban megállapítja, hogy a műtárgy nem eredeti, az Aukciós Ház vállalja, hogy – az eredeti állapot helyreállítása körében – a műtárgy vételárát visszafizeti a Vevőnek, ha a Vevő a műtárgy igénymentes birtoklásának jogát biztosítja, illetve a műtárgy tehermentes tulajdonjogát az Aukciós Házra átruházza. Amennyiben a visszaszolgáltatni kívánt műtárgyon kár, sérülés, stb. mutatkozik úgy az Aukciós Ház jogosult ennek általa megállapított összegét beszámítani a visszafizetendő vételárba. Amennyiben a műtárggyal és/vagy azt érintően a műtárgy tulajdonosával, birtokosával szemben kívülálló harmadik személy bármely okból igényt támaszt, az igény rendezéséig az Aukciós Ház jogosult az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárást felfüggeszteni.
Az eredetiséggel és/vagy a műtárgyat ért károsodás, értékcsökkenés mértékével kapcsolatos szakértői eljárás indokolt költségét a Vevő köteles megelőlegezni, valamint viselni, kivéve, ha a szakértői vélemény a műtárgyat hamisítványnak találja. Amennyiben a Vevő külföldi eredetű műtárgy esetében külföldi szakértőt (intézetet) kíván igénybe venni, ilyen szakértő személyéről a felek közösen döntenek. A Vevő köteles a külföldön és/vagy a külföldi szakértő által belföldön elvégzendő vizsgálattal kapcsolatban előre látható költségek előlegezésére és a tárgy eredetiségének megállapítása esetén a viselésére is. Ugyanez a rendelkezés irányadó a külföldi okiratok (szakvélemény) magyarországi hitelesítési költségeinek előlegezésére és viselésére is. A várható költségekről az Aukciós Ház a Vevőt kötelezettségvállalás nélkül tájékoztatja. A költségek előlegezése és viselése a költségek fizetési pénznemében történik. Az árverési tétel nem minősíthető hamisítványnak amiatt, hogy az restaurált.
10.4. Nem követelheti a Vevő az Aukciós Háztól, hogy a hamisnak bizonyuló műtárgyat visszavegye, amennyiben

  • az árverés időpontjában a Katalógus leírása összhangban állt az általánosan elfogadott szakértői véleményekkel, vagy a Katalógus feltüntette a szakértői vélemények különbözőségét;
  • a műtárgy hamisítvány voltának megállapítására szolgáló egyetlen módszer a Katalógus közzétételének időpontjában nem volt általánosan elfogadott, illetve ilyen módszer nem volt ismert, vagy a vizsgálat elvégzése a műtárgy károsodásával járt volna, illetőleg a vizsgálat költségei a műtárgy Aukciós Ház által becsült értékét elérték vagy meghaladták volna.

11. Adatvédelem
11.1. Az Árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) az Aukciós Ház harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozza nyilvánosságra. Az Aukciós Ház a felvett személyes adatokat (amennyiben az Árverési vevő kifejezetten másként nem rendelkezik) az árverést követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából, kivéve az adott árverési tárgy Vevőjének adatait, amennyiben az az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve egyebekben is, ha azt törvény vagy más kötelező érvényű rendelkezés azt előírja.

12. Egyéb rendelkezések
12.1. Az Árverési feltételekben nem rendezett kérdésekben a magyar jog rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben az Árverési feltételek valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az érintett rendelkezés helyébe automatikusan az új jogszabályi rendelkezés lép. Jogvita esetére a felek magyar joghatóságot kötnek ki. Az érintett felek elfogadják, hogy az Árverési feltételek bármely fél külön nyilatkozata nélkül is az adásvételi szerződés lényeges tartalmát képezik.

13. Külföldi vásárlók figyelmébe
13.1. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Hatóság engedélyével vihetők ki az országból. Az Aukciós Ház igény esetén tájékoztatást nyújt arról, hogy mely cég tud segítséget nyújtani a műtárgyak külföldre vitelével (engedélyeztetés, csomagolás, vámkezelés, szállítás) kapcsolatosan.