BÁV WEBÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., cg.: 01-10-041711; nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10635892-4-44; pénzforgalmi szám: 11794008-20508744-00000000; képviseli: Mohl László vezérigazgató; a továbbiakban: BÁV) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő („Ügyfél vagy „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Bevezető rendelkezések, ÁSZF hatálya, tárgya

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott, Magyarországon belüli szállítási címre teljesített minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bav.hu weboldalon („Weboldal”) található elektronikus piactéren („Webáruház”) keresztül történik.

1.2 A Webáruházban történő vásárlást elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Korm. rend.”) szabályozza. A Korm. rend. alapján a Szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató a jelen ÁSZF keretein belül, illetve a Weboldalon tesz eleget.

1.3 A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.4 A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a BÁV nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

1.5 A BÁV magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.6 A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, ennek során megadta legalább az alábbi adatait:

(a) természetes személy: név, számlázási cím (lakcím), telefonszám, e-mail cím, magyarországi szállítási cím;

(b) jogi személy: név, székhely, adószám, telefonszám, e-mail cím, magyarországi szállítási cím

és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A jelen ÁSZF-ben külön kiemelten meghatározott egyes szabályok kizárólag a fogyasztó és a BÁV között létrejött fogyasztói szerződések esetében alkalmazandók. E tekintetben fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztó”).

1.7 A szerződés tárgya a Webshopban található azon árucikkek (termékek) adásvétele, amelyeket az Ügyfél Webshop alkalmazásával a kosárba helyezett, majd – az ÁSZF és a vételár elfogadásával – kifejezetten megrendelt. Az egyes árucikkek tulajdonságait, jellemzőit és árát az árucikkhez tartozó konkrét oldal tartalmazza. A Webshopban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek.

2. Szerződéskötés folyamata

2.1 A Webshopban közölt információk nem minősülnek a BÁV részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak, annak célja mindössze a BÁV termékkínálatáról való tájékoztatás az ügyfelek részére.

2.2 Az Ügyfél a megrendelni kívánt terméket a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva helyezheti a virtuális kosarába, ami után az Ügyfél választhat a további vásárlás („Folytatom a vásárlást”), vagy a megrendelés elküldése között („Tovább a vásárlás véglegesítéséhez”). Utóbbi esetben az Ügyfélnek lehetősége nyílik a kosár tartalmának ellenőrzésére, illetve esetlegesen a kosár tartalmának a módosítására. Az Ügyfél a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet a regisztráció során létrehozott fiókjába, vagy megkezdheti a regisztrációs folyamatot. Az Ügyfél az adatainak az ellenőrzését követően a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesítheti megrendelését és küldheti el a BÁV részére azzal, hogy az Ügyfél megrendelése ajánlatnak minősül.

2.3 A megrendelés megérkezését követően a BÁV legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld az Ügyfélnek, amely megerősíti, hogy a BÁV megkapta a megrendelést a feltüntetett paraméterekkel. Az automatikus e-mail nem jelenti egyben a megrendelés elfogadását; ezen e-mail mindössze a megrendelés megérkezéséről szóló tájékoztatásul szolgál. Az automatikus e-mail 48 órán belül való megérkezésének az elmaradása esetén az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. Amennyiben az automatikus visszaigazoló e-mailben hibás adatok kerülnek feltüntetésre, abban az esetben az Ügyfél azt 1 napon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé, a nem kívánt, illetve más paraméterekkel kívánt rendelés teljesítésének elkerülése érdekében.

2.4 A BÁV a megrendelést külön e-mail útján fogadja el, amely e-mailben a BÁV tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelt termék a megrendelt mennyiségben rendelkezésre áll-e. Ezen e-mail Ügyfél részére való megküldése jelenti a felek közötti szerződés létrejöttét.

2.5 Amennyiben az Ügyfél több terméket is a „Kosárba” helyezett, amely termékek mindegyike nem áll rendelkezésre, az erről szóló tájékoztatást követően az Ügyfél 1 napon belül dönthet úgy, hogy a megrendelésétől – a nem teljeskörű teljesítésre tekintettel – minden jogkövetkezmény nélkül eláll.

3. Vételár és egyéb költségek megfizetése

3.1 Az árucikkek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely – amennyiben ez értelmezhető – minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót is. A megrendelt termék vételára nem változik meg a megrendelés leadása és a szerződés teljesítése (a termék szállítása) közötti időszakban. A vételár tartalmaz minden, a szerződés tárgyát képező árucikkekhez tartozó adót és más közterhet, valamint a csomagolás költségét, nem tartalmazza ugyanakkor a vételár a szállítás költségét, a vételár megfizetéséhez kapcsolódó banki költségeket, azonban a hivatkozott kivételek egyetlen esetben sem a BÁV-nak fizetendő költségeket jelentenek.

3.2 A vételár és az egyéb költségek megfizetésére a megrendeléskor a honlapon keresztül a BÁV banki partnerének a vonatkozó rendszere útján (bankkártyás fizetés), avagy személyes átvétel esetén készpénzzel kerülhet sor. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelést követően az Ügyfél bankkártyáján a vételár összege 21 napra zárolásra kerül. Amennyiben a megrendelt termék(ek)et a BÁV bármely okból nem képes az Ügyfél részére szolgáltatni, abban az esetben a megrendelés törlésre kerül (a szerződés meghiúsul), és a zárolt összeg felszabadul. Amennyiben a megrendelt mennyiségű termék a megrendelt mennyiségben nem áll rendelkezésre, a megrendelés (a szerződés) a ténylegesen rendelkezésre álló (kisebb) mennyiség tekintetében fennmarad, és a zárolt vételár különbözet kerül felszabadításra. A rendelkezésre álló és leszállítandó termék(ek) vételára a zárolt összeg terhére levonásra, és a BÁV részére megfizetésre kerül. Az értékesítésről készült számla a termékhez csomagolva, a termék kiszállításával vagy átvételével együtt kerül átadásával a Vevő részére.

4. A termék kiszállítása, átvétele

4.1 A termék kiszállítása Magyarország területére történik. A terméket a BÁV által megbízott futárszolgálat 4 munkanapon belül házhoz szállítja Budapesten és vidéken egyaránt. A termék(ek) futárszolgálat részére való átadásáról a BÁV e-mailben tájékoztatást nyújt az Ügyfél részére. A szállítás díját a vételárral együtt a Vevő a BÁV-nak fizeti meg, a megrendelés elküldésekor megadottak szerint (a szállítás díja a megrendelésen külön soron kerül feltüntetésre). A kiszállítás Vevőnek felróható meghiúsulása miatti újraküldés költségei minden esetben a Vevőt terhelik.

4.2 A termék(ek)nek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló elektronikus, terminálon történő aláírásával a termék(ek) mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. A terminál aláírásával a Vevő elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak, a csomag tartalma nem hiányos, a csomag, a termék szemrevételezés alapján nem sérült.

4.3 Amennyiben a kiszállításkor az Ügyfél sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, avagy a csomag tartalma nem egyezik meg az általa leadott rendelésben foglaltakkal, az Ügyfél és a futárszolgálat jegyzőkönyvet vesz. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a BÁV díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a BÁV felelősséget nem vállal.

4.4 A Vevő választhatja a személyes átvétel lehetőségét is, erre a BÁV 1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. sz. alatti telephelyén van lehetőség.

5. Szavatosság

5.1 A Vevő hibás teljesítés esetén a BÁV-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

5.2 Tekintettel arra, hogy a BÁV Webshop jellemzően használt és antik termékeket kínál, az eladói kellékszavatosság e jellemzőnek megfelelően korlátozott a jelen pontban foglaltak szerint.

5.3 Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a BÁV felé. Amennyiben az Ügyfél Fogyasztónak minősül, abban az esetben a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek minősül. Fogyasztóval megkötött szerződés esetén új termék értékesítésekor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, használt termék esetén pedig a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési időn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető. Nem Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén a kellékszavatossági igény egy év alatt évül el.

5.4 A BÁV felelőssége alapvetően arra terjed ki, hogy a termék jellemzői megegyeznek a termékleírásban foglaltakkal. Ezen túlmenően a BÁV felelőssége kiterjed a termék eredetiségére (feltéve, hogy az eredetiség vagy a szerzőség kérdése a termékleírásból megállapítható), az alábbi feltételek szerint:

(a) A Vevő a megvásárolt termék eredetiségével kapcsolatban felmerülő első megalapozott kétely tudomására jutástól számított 30 napon belül, de legkésőbb vásárlás napjától számított 3 éves jogvesztő határidőn belül köteles írásban a BÁV-hoz fordulni, megjelölve a vásárlás időpontját és a számla számát vagy a megrendelés azonosítóját, valamint azokat az okokat, amelyek alapján a termék eredetiségét kétségbe vonja.

(b) Amennyiben a BÁV és a Vevő által kölcsönösen elfogadott, az adott területen elismert két szakértő indokolt írásbeli állásfoglalásban egybehangzóan megállapítja, hogy a termék nem eredeti, a BÁV vállalja, hogy – az eredeti állapot helyreállítása körében – a termék vételárát visszafizeti a Vevő részére, ha a Vevő a termék igénymentes birtoklásának jogát biztosítja, illetve a termék tehermentes tulajdonjogát a BÁV-ra átruházza. Amennyiben a visszaszolgáltatni kívánt terméken kár, sérülés, stb. mutatkozik, úgy a BÁV jogosult ennek általa megállapított összegét beszámítani a visszafizetendő vételárba. Amennyiben a termékkel és/vagy azt érintően a termék tulajdonosával, birtokosával szemben kívülálló harmadik személy bármely okból igényt támaszt, az igény rendezéséig a BÁV jogosult az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárást felfüggeszteni.

(c) Az eredetiséggel és/vagy a terméket ért károsodás, értékcsökkenés mértékével kapcsolatos szakértői eljárások indokolt költségét a Vevő köteles megelőlegezni. Amennyiben a szakértői vélemények a terméket hamisítványnak találják, illetve nem állapítanak meg terméket ért károsodást, vagy értékcsökkenést, abban az esetben a Vevő által megelőlegezett vagy megfizetett szakértői eljárási költség összege visszajár. Amennyiben a Vevő külföldi eredetű termék esetében külföldi szakértőt (intézetet) kíván igénybe venni, ilyen szakértő személyéről a felek közösen döntenek. A Vevő köteles a külföldön és/vagy a külföldi szakértő által belföldön elvégzendő vizsgálattal kapcsolatban előre látható költségek előlegezésére és a tárgy eredetiségének megállapítása esetén a viselésére is. Ugyanez a rendelkezés irányadó a külföldi okiratok (szakvélemény) magyarországi hitelesítési költségeinek előlegezésére és viselésére is. A várható költségekről a BÁV az Ügyfelet kötelezettségvállalás nélkül tájékoztatja. A költségek előlegezése és viselése a költségek fizetési pénznemében történik.

(d) A termék nem minősíthető hamisítványnak amiatt, hogy az restaurált.

(e) A fentiek ellenére sem követelheti a Vevő a BÁV-tól, hogy a hamisnak bizonyuló terméket visszavegye, amennyiben

(i) az értékesítés időpontjában a termékleírás összhangban állt az általánosan elfogadott szakértői véleményekkel, vagy a termékleírás feltüntette a szakértői vélemények különbözőségét,

(ii) a termék hamisítvány voltának megállapítására szolgáló egyetlen módszer a termékleírás közzétételének időpontjában nem volt általánosan elfogadott, illetve ilyen módszer nem volt ismert, vagy a vizsgálat elvégzése a termék károsodásával járt volna, illetőleg a vizsgálat költségei a termék BÁV által becsült értékét elérték vagy meghaladták volna.

5.5 Az Ügyfél a szavatossági jogok érvényesítése körében – a választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen vagy a BÁV számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a BÁV költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt az elállás nem alkalmazható. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a BÁV adott okot.

5.6 Amennyiben az Ügyfél Fogyasztónak minősül, abban az esetben a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint az, hogy az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a BÁV-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vevő köteles bizonyítani, hogy a vásárolt termékben felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Termékszavatosság

6.1 A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – érvényesítheti a kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényét. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2 Termékszavatossági igényt az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésére vonatkozó jogosultság megszűnik. Termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját az Ügyfél köteles bizonyítani.

6.3 Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

6.4 Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

7. Jótállás

7.1 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelete szerint az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített órákra és ékszerekre a fogyasztót egy éves jótállás illeti meg. A jótállás kezdő időpontja a termék Vevőnek történő átadásának a napja. A termékhez a BÁV mellékeli – a jótállás kezdő időpontjának, azaz a termék átvételi napjának a kivételével – az előre kitöltött jótállási jegyet, amelyre az átadáskor a futárszolgálat a termék átvételének a napját rögzíti.

7.2 Nem illeti meg az Ügyfelet a jótállási jog érvényesítése, ha a hiba oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel (rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, stb.).

7.3 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő által érvényesíthető igények megegyeznek a kellékszavatosság esetén gyakorolható igényekkel.

7.4 Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a BÁV-ot terhelik.

7.5 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyebekben azonban a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 5. és a 6. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.6 A jótállási feltételekről bővebben tájékoztatást a termékhez mellékelt dokumentumok tartalmaznak.

8. Elállási jog

Az ÁSZF jelen pontjának rendelkezései kizárólag a jelen ÁSZF 1.6 pontja szerint meghatározott Fogyasztó és a BÁV között létrejött fogyasztási szerződés esetén alkalmazandók!

8.1 A fogyasztónak minősülő Vevő („Fogyasztó”) jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

(a) a terméknek,

(b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

(c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

(d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatás


átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül („Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni azzal, hogy a Fogyasztót az elállási jog a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti. A termék átvételétől számított 14 napos határidő jogvesztő határidő.

8.2 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási jogával, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 9. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a BÁV részére az Elállási Időszak alatt. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja

(a) a Korm. rend. 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta felhasználásával, vagy

(b) az elállásra irányuló egyértelmű nyilatkozat útján.

A jog gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben a Fogyasztó a nyilatkozatát az Elállási Időszak alatt (akár a 14. napon), avagy a szerződéskötés és a termék átvétele közötti időszakban megküldte a BÁV részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a jog gyakorlására ezen szabályok betartásával került sor.

8.3 Amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF 8. pontjában foglaltak szerint eláll a szerződéstől, abban az esetben köteles az elállással érintett termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a BÁV-nak vagy a BÁV által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni (1052 Budapest, Bécsi utca 1.). A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt megküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó köteles viselni; a BÁV-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

8.4 Amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF 8. pontja szerint eláll a szerződéstől, a BÁV haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén a BÁV a Fogyasztónak visszajáró összeget a banki átutalással fizeti vissza azzal, hogy a BÁV mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a BÁV részére; a kettő közül a korábbi időpontot kell mérvadónak tekinteni.

8.5 A Fogyasztó kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

9. Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igény az alábbi elérhetőségek valamelyikének igénybevételével érvényesíthető:

(a) e-mail: webshop@bav.hu

(b) telefonszám: 06 20 777 2521

(c) postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.

(d) üzlet címe: 1052 Budapest, Bécsi utca 1.

10. Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek

10.1 A termékkel vagy a BÁV tevékenységével kapcsolatos kifogásokat az Ügyfél 10.4 pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

10.2 A BÁV a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy a panasz kezelésével az Ügyfél nem ért egyet, abban az esetben a BÁV az előadott panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

10.3 A BÁV az Ügyfelek részéről érkező panaszokat kivizsgálja és 30 napon belül a panaszra érdemi választ küld az Ügyfél részére. A panasz elutasítása esetén a válaszban a BÁV az elutasítás indokát is megjelöli.

10.4 Az Ügyfél a BÁV eljárásával kapcsolatos kifogásai esetén bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve fogyasztói jogvita esetén eljárást indíthat a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, és a Budapesti Békéltető Testületnél (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488-21-31).

11. A felelősség korlátozása

A BÁV nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

(a) olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a BÁV Webshop oldalra, és ott megrendelést adjon le,

(b) a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibából bekövetkező meghibásodásért, adatvesztésért, vagy az internet csatlakozás hibája vagy megszakadása miatti károkért.

12. Adatvédelem

A személyes adatok kezelésére a BÁV adatvédelmi szabályzata az irányadó, amely a www.bav.hu/ oldalon érhető el. A BÁV az Ügyfelek adatait a kiszállítás teljesítése érdekében az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint továbbítja a FEDEX futárszolgálat részére.

13. Az ÁSZF módosítása

A BÁV jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A BÁV fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

14. Nemesfémtárgyakra vonatkozó kereskedelmi tevékenység

Engedélyköteles tevékenységet engedélyező hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.). A BÁV részére kiadott engedély száma: 1032/61/2015.