BÁV Zrt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2017. augusztus 10.

I. B EVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a BÁV Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., cg.: 01-10-041711; e:mail: ugyfelszolgalat@bav.hu, telefon: 06-1-429-3028, a továbbiakban: "Társaság") ügyfelei adatainak a kezelésével kapcsolatos szabályokat foglalja össze. Az Adatkezelési tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, amikor a Társaság a jelen Adatkezelési tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési tájékoztató a Társaság által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Társaság által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az adattovábbítás esetköreit, az adatfeldolgozókról szóló tájékoztatást, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Társaság honlapján is közzétételre kerül a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek tájékoztatása céljából, továbbá a Társaság kereskedelmi egységeiben is elérhető az ügyfelek számára.

Személyes adataik kezelésével kapcsolatban az érintettek a Társaság adatvédelmi felelőséhez a cservenyak.renata@bav.hu email címen vagy a 06-1-325-2743-as telefonszámon fordulhatnak.

A Társaság adatvédelmi felelőse a jelen Adatkezelési tájékoztatót érintő változásokat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelőn módosítja.

2. Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fontosabb definíciók:

 1. (a)   érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 2. (b)   személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. (c)   hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 4. (d)   tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 5. (e)   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

  nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 6. (f)   adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 1. (g)   adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 2. (h)   nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 3. (i)   adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 4. (j)   adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi.

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt egyéb kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( "Info tv." ) értelmező rendelkezéseiben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. A Z ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 1. A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság, mint adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  1. (a)  a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

  2. (b)  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,

   ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

 2. A Társaság a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli. A Társaság kizárólag az ügyfelek Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az Adatkezelési tájékoztató előzetesen meghatározott, és amelyhez az ügyfél előzetesen a hozzájárulását adta, avagy ameddig az adat kezelését a mindenkor hatályos jogszabályok előírják.

 3. A Társaság a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót vehet igénybe, akinek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Info tv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság, mint adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

  4. A Társaság a bármely adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  III. É RINTETT JOGAI ; JOGORVOSLAT

  1. Az érintett kérelmezheti a Társaságnál

   1. (a)  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

   2. (b)  személyes adatainak helyesbítését, valamint

   3. (c)  személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy

    zárolását.

   Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a Társaság meggyőződik a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszol a kérdésekre, így különösen információt ad a kezelt adatok tartalmáról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság köteles az érintett kérésére, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha megállapítást nyer, hogy az adatokat a Társaság jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

   Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti, azzal, hogy a megadott személyes adatokat az érintettek maguk adják meg, azokat – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. ("Pmt.") által érintett eseteket ide nem értve – a Társaság ellenőrizni nem köteles, így helyes adatrögzítés esetén a tévesen vagy hamisan megadott adatokból eredő károkért való felelősséget a Társaság kizárja.

  2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

   1. (a)  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ide nem értve a kötelező adatkezelést;

   2. (b)  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

    Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

    1. A személyes adatot törölni kell, ha

     1. (a)  kezelése jogellenes;

     2. (b)  az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – kéri;

     3. (c)  az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,

      feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

     4. (d)  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

      meghatározott határideje lejárt;

     5. (e)  azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

     Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

    2. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Társaság megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét elsősorban a Társaság adatvédelmi felelőséhez, sikertelen jogorvoslat esetén pedig az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, honlap: http://naih.hu, e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét.

     Amennyiben az érintett tiltakozásával kapcsolatos adatkezelői döntéssel az érintett nem ért egyet, illetve ha a Társaság a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

    IV. T ÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK SZERINTI KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS

    1. A Pmt. szerinti adatkezelés

    1. 1.1  Az adatkezelés célja a Pmt.-ben meghatározott adatrögzítési, ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség teljesítése, és ezáltal azon szokatlan ügyleteknek a kiszűrése, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a Társaságon keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel való támogatását célozzák.

    2. 1.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja alapján a Pmt. előírása (2017. évi LIII. tv. 28.§.(1), 6.§ ) .

    1. 1.3  A kezelt adatok köre: családi és utónév (születéskori név), állampolgárság, lakcím, az azonosító okmány száma, annak típusa, külföldi természetes személy esetében az azonosító okmány alapján a magyarországi tartózkodási hely, üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusa, tárgya, időtartama, ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgya és összege, születési hely, idő, anyja neve, a teljesítés körülményei (hely, idő, mód), a pénzeszköz forrására vonatkozó nyilatkozat.

    2. 1.4  Az adatkezelés időtartama a Pmt. 28. §-a alapján 8 év, hatósági megkeresés esetén 10 év.

    3. 1.5  A Társaság a Pmt. 23.§-a alapján köteles a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a kezelt személyes adatokat továbbítani a NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére. Az adattovábbítás jogalapja a Pmt. 23. § (1) bekezdése.

    4. 1.6  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:

     • -  az ügyfelekkel megkötésre kerülő szerződések elektronikus rendszerét üzemeltető, karbantartó és fejlesztő Info Service Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 37.);

     • -  a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

     • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    5. 1.7  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119456/2017.

    2. Humánerőforrás gazdálkodás

    1. 2.1  A Társaság a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében kezeli a foglalkoztatott személyek adatait, valamint kezeli az állások betöltésére jelentkezők személyes adatait.

    2. 2.2  A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja szerint a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási jogszabályok, valamint a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok előírásai. Az állások betöltésére jelentkezők tekintetében az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 2.3  A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében a kezelt adatok köre: név, cím, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolványszám, valamint a foglalkoztatott személlyel szemben foganatosított végrehajtói letiltások. Az állások betöltésére jelentkezők tekintetében kezelt adatok köre: név, cím, anyja neve, telefonszám, email cím, képzettségi (végzettségi) adatok.

    4. 2.4  A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében a munkaügyi és személyügyi adatokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint időbeli korlát nélkül kezeli a Társaság. Az állások betöltésére jelentkezők személyes adatait a Társaság az álláspályázat elbírálásáig kezeli.

    1. 2.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

     • -  a Társaság által foglalkoztatott személyek munkaügyi iratkezelését, bérszámfejtését végző VALID-CONTO Kft. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.);

     • -  a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

     • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    2. 2.6  Az állások betöltésére jelentkezők adatkezelésének nyilvántartási száma: NAIH- 119457/2017.

     A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében kezelt személyes adatokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az Info tv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja értelében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást, mivel az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek adataira vonatkozik.

    V. H OZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

    1. Hírlevél

    1. 1.1  A Társaság hírlevél megküldése útján tájékoztatja a regisztrált felhasználókat a Társaság vagy partnerei által szervezett fontosabb eseményekről, valamint a Társaság által meghirdetett akciókról és aukciókról, nyereményjátékokról. Az adatkezelés célja a hírlevél regisztrált felhasználó részére való megküldése az ügyfelek tájékoztatása érdekében.

    2. 1.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 1.3  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

    4. 1.4  Az adatokat a Társaság – az ügyfelek hozzájárulása alapján – addig kezeli, amíg a személyes adatokat megadó ügyfél az adatainak a törlését nem kéri a hírlevélről történő leiratkozással, illetve a megadott, adatkezeles@bav.hu e-mail címre történő levél küldésével. Az ügyfél kérelmére a Társaság az adatok kapcsolatát az érintettekkel helyreállíthatatlanul megszünteti.

    5. 1.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

    - a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

    Jelen adatkezelési körben a Társaság az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel és az adatkezelés célja az érintettek számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, illetve az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, valamint a Társaság az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használja fel, így az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, továbbá az érintettek

    minderről megfelelő tájékoztatást kapnak.

    • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.);

    • -  a Társaság részére honlap üzemeltetést biztosító NERD DEVELOPMENTS Zrt. (1113 Bp., Ábel Jenő u. 23. II./2.).

    1.6 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-118969/2017., NAIH-90/792/2015.

    2. Becsüsakadémia

    1. 2.1  A Társaság lehetőséget biztosít az ügyfelek részére, hogy a tanfolyamokra jelentkező ügyfelek – nem kötelező érvénnyel – regisztráljanak a Becsüsakadémia által meghirdetett tanfolyamokra, egyrészt a tanfolyamra való jelentkezés folyamatának gördülékenyebb lebonyolítása, másrészt a tanfolyamok tervezhetőségének biztosítása érdekében. Az adatkezelés célja a meghirdetett tanfolyamokra való jelentkezés elősegítése, valamint a regisztrált felhasználó által megjelölt tanfolyamokkal kapcsolatos tájékoztatás megküldése.

    2. 2.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 2.3  A jelentkezők esetén kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. A résztvevők esetén kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság, végzettség, választott szakirány, bizonyítvány száma

    4. 2.4  Az adatokat a Társaság a 2.3 pontban megjelölt célból a jelentkezők esetén tanfolyamok megindulásának kezdő napjáig kezeli, a résztvevők esetén pedig a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény. (15.§ (6) bek., 16.§, 21.§) alapján 5 évig kezeli.

    5. 2.5  A Társaság a részvevőkről kezelt személyes adatokat a vizsgáztatás lebonyolítása és a bizonyítványok kiállítása céljából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) részére továbbítja.

    6. 2.6  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

     • -  a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

     • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.);

     • -  a Társaság részére honlap üzemeltetést nyújtó NERD DEVELOPMENTS Zrt. (1113 Bp., Ábel Jenő u. 23. II./2.);

     • -  adattovábbítás esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.).

    7. 2.7  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119355/2017.

    3. Aukciós archívum

    1. 3.1  Azon ügyfelek, akik regisztrálnak, az aukciós archívumban kereshetnek a korábbi évek aukciós anyagai között. Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő részére aukciós hírekről történő tájékoztatás megküldése.

    2. 3.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 3.3  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

    4. 3.4  Az adatokat a Társaság – az ügyfelek hozzájárulása alapján – addig kezeli, amíg a személyes adatokat megadó ügyfél az adatainak a törlését nem kéri a megadott, adatkezeles@bav.hu e-mail címre történő levél küldésével. Az ügyfél kérelmére a Társaság az adatok kapcsolatát az érintettekkel helyreállíthatatlanul megszünteti.

    5. 3.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

     • -  a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

     • -  a Társaság részére honlap üzemeltetést nyújtó NERD DEVELOPMENTS Zrt. (1113 Bp., Ábel Jenő u. 23. II./2.);

     • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    6. 3.6  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119600/2017.

    4. Panaszkezelés

    1. 4.1  Az adatkezelés célja a Társaság ügyfelei által tett panaszok kivizsgálása, és azok megválaszolása.

    2. 4.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 4.3  A kezelt adatok köre: név, lakhely, e-mail cím, telefonszám, az ügyfél hangja.

    4. 4.4  Az adatkezelés időtartama a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

    5. 4.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

     • -  az ügyfelekkel megkötésre kerülő szerződések elektronikus rendszerét üzemeltető, karbantartó és fejlesztő Info Service Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 37.);

     • -  a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7. 3. em. 27.);

     • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    6. 4.6  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119356/2017.

    5. Törzsvásárlói kedvezmény

    1. 5.1  A Társaság az ügyfelek Társasághoz való lojalitásának növelése érdekében törzsvásárlói programot indít, amely során a törzsvásárlói kártyát igénylő ügyfelek a zálogkölcsön ügyletek során egyrészt a törzsvásárlói program szabályai szerint pontokat gyűjthetnek, amely pontok a későbbi ügyletek során beváltásra kerülhetnek, másrészt a zálogügyletekre vonatkozó hirdetmények szerinti kedvezményre válhatnak jogosulttá. Az adatkezelés célja az ügyfelek részére marketing anyagok megküldése, amelyben a Társaság tájékoztatja az ügyfeleket a Társaság által szervezett eseményekről, aukciókról,akciókról, valamint a Társaság által nyújtott szolgáltatások során igénybe vehető kedvezményekről.

    2. 5.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 5.3  A törzsvásárlói programban való részvétel feltétele az irányítószám megadása. Az irányítószám mellett a további kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    4. 5.4  Az adatokat a Társaság – az ügyfelek hozzájárulása alapján – addig kezeli, amíg a személyes adatokat megadó ügyfél az adatainak a törlését nem kéri a megadott, www. adatkezeles@bav.hu e-mail címre történő levél küldésével. Az ügyfél kérelmére a Társaság az adatok kapcsolatát az érintettekkel helyreállíthatatlanul megszünteti.

    5. 5.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

     • -  a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

     • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.);

     • -  a Társaság részére honlap üzemeltetést nyújtó NERD DEVELOPMENTS Zrt. (1113 Bp., Ábel Jenő u. 23. II./2.).

    6. 5.6  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119599/2017.

    6. Promóciók, nyereményjátékok

    6.1

    1. 6.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    2. 6.3  A kezelt adatok köre:

     1. (a)  név,

     2. (b)  telefonszám,

     3. (c)  lakcím,

     4. (d)  e-mail cím.

    Az adatkezelés célja a Társaság által meghirdetett promóciók, nyereményjátékok működtetése (a promóciós célokat és a nyereményjátékok szabályait az esetenként közzétett leírások tartalmazzák), a promócióban, nyereményjátékban résztvevők azonosítása,

    jogosultságának ellenőrzése, a résztvevők nyereményről való tájékoztatása.

    1. 6.4  Az adatokat a Társaság – az ügyfelek hozzájárulása alapján – addig kezeli, amíg a személyes adatokat megadó ügyfél az adatainak a törlését nem kéri a megadott, adatkezeles@bav.hu e-mail címre történő levél küldésével. Az ügyfél kérelmére a Társaság az adatok kapcsolatát az érintettekkel helyreállíthatatlanul megszünteti.

    2. 6.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

     • -  a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

     • -  a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    3. 6.6  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90791/2015., NAIH-90792/2015.

    7. Kamerarendszer és hangrögzítőrendszer

    7.1 A Társaság az általa működtetett zálogfiókokban, kereskedelmi egységekben, nemesfémraktárban képrögzítésre alkalmas kamerarendszert, valamint a székhelyén található főpénztárban kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő kamerarendszert, valamint hangrögzítő rendszert (a továbbiakban együttesen: „elektronikus megfigyelőrendszer”) üzemeltet. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának célja a zálogfiókok, kereskedelmi egységek és nemesfémraktár esetén a megőrzésre átvett, avagy értékesítés céljából e helyeken tárolt vagyon védelme, továbbá a főpénztárba a fiókokból beküldött, valamint a főpénztárból a fiókokba kiküldendő pénzszámlálási folyamat ellenőrzése, és ezzel összefüggésben a Munkáltató vagyonának a védelme. A főpénztárban a hivatkozott tevékenység végzésének az ellenőrzése, a kezelt értékek mértékére tekintettel indokolt és szükségszerű.

    A Társaság által a zálogfiókokban és a kereskedelmi egységekben üzemeltetett kamerák látótere egyrészt a bejáratot, másrészt az ügyfélteret rögzíti.

    A főpénztárban az egyik kamera látótere a pénzszámlálási folyamat színteréül szolgáló asztalra, a másik kamera a pénzszámláló eszköz kijelzőjére kerül beállításra. Ezen kamerák kizárólag a pénzszámlálás folyamatát rögzítik. A hangrögzítő rendszer működtetésének az indokát a Társaság külön kiadott utasításában foglaltak adják; az utasítás szerint hangosan rögzített cselekmények, valamint a kamera által rögzített képfelvételek együttesen biztosítják a teljes pénzszámlálási folyamat ellenőrzését.

    Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített kép- és hangfelvételeket tartalmazó adathordozót a Társaság biztonsági szolgálata adatkezelőként az erre a célra kialakított zárt helyen tárolja. Az adatokat a vezérigazgató, valamint a Társaság azon munkavállalója, vagy megbízottja jogosult megismerni, akinek ez feladatköréből adódóan, kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. A rögzített felvételek visszanézésére bíróság, hatóság, a jogát vagy jogos érdekét igazoló személy megkeresésére, – kivéve, ha ez más személy aránytalan jogsérelmével jár együtt –, továbbá az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazási céljának vélelmezett sérelme esetén kerülhet sor. A felvételek visszanézésére, illetve vissza hallgatására a felvétellel érintett személyen kívül kizárólag azon személyek

    jogosultak, akik a fenti szabályok szerint a felvételek tartalmának megismerésére egyébként jogosultak.

    1. 7.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    2. 7.3  A kezelt adatok köre:

     1. (a)  a munkavállalók és az ügyfelek képmása, valamint

     2. (b)  a főpénztárban foglalkoztatott munkavállaló hangja.

    3. 7.4  A rögzített felvétel a zálogfiókok esetén felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 60 nap elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerül (2005. évi CXXXIII. tv. 31.§ (4) bekezdés a) pontja).
     A kereskedelmi egységek, nemesfémraktár, főpénztár esetén a rögzített felvétel a felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerül (2005. évi CXXXIII. tv. 31.§ (3) bekezdés c) pontja). E tekintetben felhasználásának minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot bírósági, hatósági, munkajogi vagy egyéb eljárásban bizonyítékként felhasználják.

    4. 7.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

    - a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    7.6 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119108/2017.

    8. GPS rendszer

    1. 8.1  A Társaság a tulajdonát, illetve bérleményét képező egyes gépjárművek esetén a gépjárművek tartózkodási helyének ellenőrzését lehetővé tevő GPS berendezést alkalmaz. A GPS berendezés alkalmazásának célja a munkavállalói bizonylatolási kötelezettség (a menetlevél vezetése) helyességének ellenőrzése, a közúti közlekedés szabályai megsértésének utólagos ellenőrzése, a munkáltatói vagyon védelme, valamint a Társaság által használt gépjárművek kihasználtságának optimalizálása. A GPS berendezés által rögzített adatokat kizárólag a Társaság üzemeltetési vezetője, mint adatkezelő kezeli. Az adatokat a vezérigazgató, valamint a Társaság azon munkavállalója, vagy megbízottja jogosult megismerni, akinek ez feladatköréből adódóan, kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges.

    2. 8.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 8.3  A kezelt adatok köre: a munkavállalók tartózkodási helye.

    4. 8.4  A GPS berendezés által rögzített adatok felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 (harminc) nap elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerülnek. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített adatokat, valamint más személyes adatot bírósági, hatósági, munkajogi vagy egyéb eljárásban bizonyítékként felhasználják.

    8.5 A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

    - a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    8.6 A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében kezelt személyes adatokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az Info tv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja értelében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást, mivel az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek adataira vonatkozik.

    9. Becsüsi ügyfélkapcsolat

    1. 9.1  A Társaság a kereskedelmi becsüseinek az ügyfelek otthonában történő munkavégzése során a szerződéskötés előkészítése és ajánlattétel érdekében rögzíti az ügyfelek által megadott adatokat. A Társaság a megadott adatok alapján az ügyfelek részére ajánlatot tesz az ügyfél által felajánlott műtárgy megvásárlására, avagy bizományi úton történő értékesítésére. Amennyiben az ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, avagy a bizományi szerződés eredménytelenül megszűnik, a Társaság későbbi időpontban ismételten jogosult ajánlatával az ügyfelet megkeresni.

    2. 9.2  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 9.3  A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, a szerződéskötésre felajánlott műtárgy megnevezése, értéke.

    4. 9.4  Az adatokat a Társaság – az ügyfelek hozzájárulása alapján – addig kezeli, amíg a személyes adatokat megadó ügyfél az adatainak a törlését nem kéri a megadott, adatkezeles@bav.hu e-mail címre történő levél küldésével. Az ügyfél kérelmére a Társaság az adatok kapcsolatát az érintettekkel helyreállíthatatlanul megszünteti.

    5. 9.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

    Jelen adatkezelési körben a Társaság az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel és az adatkezelés célja az érintettek számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, illetve az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, valamint a Társaság az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használja fel, így az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, továbbá az érintettek

    minderről megfelelő tájékoztatást kapnak.

    - - -

    a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.);
    a Társaság e-mail rendszerét üzemeltető SILEX LINE Kft. (1027 Budapest, Lipthay u. 7.);

    az ügyfelekkel megkötésre kerülő szerződések elektronikus rendszerét üzemeltető, karbantartó és fejlesztő Info Service Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 37.).

    9.6 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119105/2017.

    10. Beléptető rendszer

    1. 10.1  A Társaság a székhelyét képező épületében beléptető rendszert alkalmaz. A beléptető rendszer alkalmazásának célja, hogy az épületben való tartózkodás időtartama alatt a Társaság munkavállalói részére kiadott elektronikus belépő kártya, illetve a Társaság ügyfelei részére kiadott vendégkártya rögzítse az épületbe való belépés és távozás időpontját, továbbá az épület emeletei közötti mozgást. A beléptető rendszer által rögzített adatokat kizárólag a biztonsági iroda, mint adatkezelő kezeli. Az adatokat a vezérigazgató, valamint a Társaság azon munkavállalója, vagy megbízottja jogosult megismerni, akinek ez feladatköréből adódóan, kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges.

    2. 10.2  AzadatkezelésjogalapjaazInfotv.5.§(1)bek.a)pontjaszerintamunkavállalóés az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

    3. 10.3  Munkavállalók esetén a kezelt adatok köre: név, érkezés időpontja, távozás időpontja, emeletek közötti mozgás rögzítése. Ügyfelek estén a kezelt adatok köre: érkezés időpontja, távozás időpontja, név, személyi igazolvány száma, aláírás, fogadó személy neve, emeletek közötti mozgás rögzítése.

    4. 10.4  A beléptető rendszer által rögzített munkavállalók név és lakcím adatai a belépésre való jogosultság megszűnésekor, míg a beléptető rendszer működése során keletkezett munkavállalói adatok a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított 6 hónap elteltével megsemmisítésre kerülnek. A beléptető rendszer által rögzített ügyfelek adatai a távozástól számított 24 óra elteltével megsemmisítésre kerülnek.

    5. 10.5  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

     - a Társaság részére szerver szolgáltatást nyújtó INTER-COMPUTER INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12.).

    6. 10.6  Afoglalkoztatásrairányulójogviszonyoktekintetébenkezeltszemélyesadatokróla Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az Info tv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja értelében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást, mivel az adatkezelővel munkaviszonyban, illetve ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

    Jelen adatkezelési körben a Társaság az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel és az adatkezelés célja az érintettek számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, illetve az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, valamint a Társaság az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használja fel, így az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, továbbá az érintettek

    minderről megfelelő tájékoztatást kapnak.