BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelési Szabályzata

A BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság („szolgáltató” vagy „BÁV”) mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései alapján kezeli (I.) a szolgáltatásait igénybevevő ügyfelek, illetve (II.) az esetleges promócióiban, nyereményjátékaiban részt vevők (együttesen: „érintettek”) személyes adatait, amelynek szabályait jelen adatkezelési szabályzat („szabályzat”) határozza meg.

I. A BÁV által nyújtott szolgáltatások során folytatott adatkezelés

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

2. Regisztrációval igénybe vehető szolgáltatások

2.1 hírlevél szolgáltatás: ennek során a szolgáltató tájékoztatja a regisztrált felhasználókat a BÁV vagy partnerei által szervezett fontosabb eseményekről, valamint a BÁV által meghirdetett akciókról és aukciókról;

2.2 webshop szolgáltatás: ennek során a regisztrált felhasználók a www.bav.hu weboldalon üzemeltetett webshopban vásárolhatnak – a vonatkozó szabályozás szerint – a BÁV készleteiből, amely megvásárolt termékeket a szolgáltató kiszállíttatja a vásárló részére;

2.3 aukciós archívum: ennek során a regisztrált felhasználók megtekinthetik a BÁV által szervezett aukciókon értékesített tárgyakat fotóval és tárgyleírással, továbbá a szolgáltató külön hírlevélben tájékoztatja a regisztráló ügyfeleket a BÁV által szervezett aukciókkal kapcsolatos hírekről;

2.4 regisztráció a Becsüsakadémia által meghirdetett tanfolyamokra nem kötelező érvénnyel, egyrészt a tanfolyamra való jelentkezés folyamatának gördülékenyebb lebonyolítása, másrészt a tanfolyamok tervezhetőségének biztosítása érdekében.

3. A kezelt adatok köre

A BÁV által nyújtott szolgáltatások során kezelt adatok:

(a) hírlevél szolgáltatás:

név,

e-mail cím,

(b) webshop szolgáltatás:

név,

e-mail cím,

telefonszám,

számlázási cím,

szállítási cím,

(c) aukciós archívum szolgáltatás:

név,

e-mail cím,

(d) Becsüsakadémia:

név,

e-mail cím,

telefonszám,

végzettség,

választott szakirány.

KÉRJÜK, AMENNYIBEN AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOKAT NEM FOGADJA EL,
ADATAIT NE ADJA MEG A TÁRSASÁG RÉSZÉRE!4. Az adatkezelés céljaA regisztráció során, illetve a szerződésben megadott adatok kezelésének a célja kizárólag az egyes szolgáltatások teljesítése; a jogosult külön írásbeli engedélye hiányában nem kerül sor a regisztráció, vagy szolgáltatás nyújtás során felhasznált és megismert adatok ettől eltérő, vagy kereskedelmi, üzleti célú felhasználására, valamint annak ellenérték fejében történő továbbértékesítésére. Az adatok felhasználásának a célja ennek keretében(a) hírlevél szolgáltatás esetén a hírlevél regisztrált felhasználó részére való megküldése;

(b) webshop szolgáltatás esetén a szolgáltatást igénybe vevő azonosítása, jogosultságának ellenőrzése, valamint a megvásárolt termék és számla megadott szállítási helyre való kiszállítása;

(c) aukciós archívum esetén a szolgáltatást igénybe vevő azonosítása, jogosultságának ellenőrzése, valamint a szolgáltatást igénybe vevő részére aukciós hírekről történő tájékoztatás megküldése;

(d) a Becsüsakadémián történő regisztráció esetén a meghirdetett tanfolyamokhoz kapcsolódó iratok előkészítése, valamint a regisztrált felhasználó által megjelölt tanfolyamokkal kapcsolatos tájékoztatás megküldése.5. Az adatkezelés időtartamaAz adatokat a szolgáltató – az ügyfelek hozzájárulása alapján – addig kezeli, amíg a személyes adatokat megadó ügyfél az adatainak a törlését a szolgáltatótól nem kéri a hírlevélről történő leiratkozással, illetve a megadott e-mail címre történő levél küldésével. Az ügyfél kérelmére a szolgáltató az adatok kapcsolatát az érintettekkel helyreállíthatatlanul megszünteti.6. AdattovábbításHarmadik személyek kizárólag a jogszabály által meghatározott esetekben, illetőleg a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan felmerült vita vagy ügyfélpanasz esetén a tényállás tisztázása érdekében, a BÁV által működtetett eljárásrend szerint juthatnak hozzá a BÁV által kezelt azon személyes adatokhoz, amelyet a jogszabály előír, avagy amelyek a vita/panasz elbírálásához feltétlenül szükségesek.II. Promóció, nyereményjáték során megadott adatok kezelése1. Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az adatkezeléshez a hozzájárulást az érintett adatainak közlésével, ráutaló magatartással adja meg, kivéve ha a szabályzat másként rendelkezik.2. A kezelt adatok köreA promóciók, nyereményjátékok során kezelt, a részvétel feltételeként megadott adatok:(a) név,

(b) telefonszám,

(c) lakcím,

(d) e-mail cím.(Az adatok köre promóciónként/nyereményjátékonként a fenti körben változhat.)A szolgáltató jelzi, hogy a promóció/nyereményjáték során kezelt adatok adatbázisa és a BÁV által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan kezelt adatok adatbázisa a szolgáltató által összekapcsolható.3. Az adatkezelés céljaAz adatkezelés célja a BÁV által meghirdetett promóció/nyereményjáték működtetése (a promóciók/nyereményjátékok célját és a szabályokat a promóció esetenként közzétett leírása, illetve a nyereményjáték játékszabálya tartalmazza), valamint az adatok elemzése az egyes felhasználók, valamint valamennyi felhasználó számára magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása, illetve marketing- (pl. hírlevél küldése) és statisztikai célok érdekében.4. Az adatkezelés időtartamaA BÁV – az ügyfelek hozzájárulása alapján – a megadott adatokat addig kezeli, amíg az érintett az adatainak a törlését a szolgáltatótól nem kéri.5. AdattovábbításA promóció/nyereményjáték során kezelt adatok esetlegesen, amennyiben az a promóció/nyereményjáték leírásában, illetve a nyereményjátékra való jelentkezés során a tájékoztatóban kifejezetten szerepel, a nyereményjátékban szerepet játszó más személy, gazdálkodó szervezet, illetve a promóciót szervező ügynökség részére, avagy a BÁV részére marketing szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet részére továbbításra kerülhetnek. Egyéb adattovábbítás esetén a BÁV a honlapján (www.bav.hu) tájékoztatja az érintetteket.

III. Közös szabályok

1. Adatbiztonság

A szolgáltató – az általa alkalmazott informatikai rendszer és eljárási rend útján – biztosítja, hogy az adatkezelés az Infotv. 7. §-ának megfeleljen.

2. Adattovábbítás

A szolgáltató bármely adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3. Adatfeldolgozó igénybevétele

A BÁV az adatfeldolgozáshoz igénybe veheti a NERD DEVELOPMENTS Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J. u. 162., cg.: 01-09-989695) szolgáltatásait. A szolgáltató ezen túlmenően is, az irányadó jogszabályoknak megfelelően egyes technikai műveletek céljára további adatfeldolgozót vehet igénybe, amely adatfeldolgozás esetén a BÁV az érintetteket a honlapján tájékoztatja. Az adatfeldolgozó csak a szolgáltató döntéseinek végrehajtására jogosult a szolgáltató utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a szolgáltató felelősségét nem érinti.

4. Az adatokhoz hozzáférő személyek

A kezelt adatokhoz a szolgáltató megfelelő munkakört betöltő alkalmazottai, vezetői, esetenként egyéb szerződéses megbízottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

5. Az adatkezeléssel érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1 Az érintett kérelmezheti a szolgáltatónál

(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

(b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

(c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

5.2 Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A szolgáltató köteles az érintett kérésére, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a szolgáltatóhoz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

5.3 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a szolgáltató helyesbíti, azzal, hogy a megadott személyes adatokat az érintettek maguk adják meg, azokat – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által érintett eseteket ide nem értve – a BÁV ellenőrizni nem köteles, így helyes adatrögzítés esetén a tévesen vagy hamisan megadott adatokból eredő károkért való felelősséget a BÁV kizárja.

5.4 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

(a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

(b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

(c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

5.5 A személyes adatot törölni kell, ha

(a) kezelése jogellenes;

(b) az érintett kéri;

(c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

(d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

(e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

5.6 Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, honlap: http://naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét.

6. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cg. 01-10-041711

tel.: (1) 323-2190

www.bav.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@bav.hu

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a www.bav.hu honlapon való közzététellel, amely az érintettek előzetes értesítésének minősül, egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.